VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 73
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fil0125
Jméno Jan
Příjmení Filip
Tituly
Vedoucí Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Víceúčelový stůl pro robot UR3
cizojazyčně Multipurpose table for the UR3 robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se věnuje analýze a konstrukci doplňků pro víceúčelový stůl s robotem UR3. V prvním kroku je provedena analýza stávající sestavy stolu. V dalším kroku jsou stanoveny požadavky na návrh několika variant. Na základě hodnocených kritérií je vybraná optimální varianta. Finální varianta je vypracovaná do 3D modelu.

cizojazyčně

The bachelor's thesis deals with the analysis and construction of accessories for the multi-purpose table with robot UR3. In the first step, the analysis of the existing table assembly is performed. In the next step, the requirements for the design of several variants are set. Based on the evaluated criteria, the optimal variant is selected. The final variant is worked into a 3D model.

Dosažené výsledky česky

Nejprve jsem vypracoval analýzu realizovaného pracoviště s robotem UR3. Dále jsem udělal tři návrhy mechanismu sklopné desky. První varianta obsahovala elektromotor a zbylé dvě varianty byly na ruční pohon. Následně jsem vypočítal těžiště sklopné desky a na základě rozložení sil jsem zvolil vhodné komponenty. Všechny tři varianty jsem zpracoval detailně tak, abych byl schopen doložit potřebné informace pro výběr optimální varianty. Výslednou verzí byla verze 2 s plynovou vzpěrou. Vybranou verzi jsem zpracoval detailněji a vytvořil 3D dokumentaci.

cizojazyčně

First, I prepared an analysis of the implemented workplace with the UR3 robot. I also made three designs for the folding plate mechanism. The first variant contained an electric motor and the other two variants were manual. Subsequently, I calculated the center of gravity of the tilting plate and based on the distribution of forces, I selected suitable components. I elaborated all three variants in detail so that I would be able to document the necessary information for selecting the optimal variant. The resulting version was version 2 with a gas strut. I processed the selected version in more detail and created 3D documentation.