VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 06. 06. 2005
Počet stran 77
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo roz041
Jméno Vojtěch
Příjmení Rozsíval
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční řešení manipulátoru s pěti stupni volnosti s pohony v základu
cizojazyčně Design of the Five DOF Manipulátor with Drives in the Basement
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením manipulátoru s pěti stupni volnosti a pohony v základu. V úvodu jsou uvedeny stávající konstrukce a navrženy tři varianty řešení. Metodou technického hodnocení je vybrána optimální varianta. V systému Pro/ENGINEER je provedeno konstrukční řešení, které je podrobně popsáno. Dále je uveden výpočet všech pohonů a pevnostní výpočty základních strojních součástí, které jsou uvedeny v příloze. Celé řešení je doloženo sestavnými výkresy. V závěrečné části se nachází návrh řízení manipulátoru.

cizojazyčně

The thesis is engaged in design manipulator with Five Degree of Freedom and with Drivers in the Basement. Existing constructions of such manipulators are shown in the introductory part of the work and tree alternates of solution designed. The optimal alternate is chosen method of technical classification. In Pro/ENGINEER system the construction solution is made which is described in detail. Further the calculation of all drivers stated and strength calculation of basic mechanical parts in presented. All this shown in supplement. The whole solution in documented on assembly drawings in appendix. In closing part of diploma work the design of control supply is presented.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru s pěti stupni volnosti a pohony v základu s nosností do 7 kg (s efektorem) a dosahem 1800 mm. Manipulátor je detailně vymodelován v systému Pro/ENGINEER. Celé řešení je doloženo sestavnými výkresy a pevnostními výpočty základních strojních součástí.

cizojazyčně

Outcome of the thesis is constructional proposal of the manipulator with Five Degree of Freedom and with Drivers in the Basement with payload to 7 kg (with effector) and range 1800 mm. Manipulator is shaped in detail in system Pro/ENGINEER. Whole solution is documented with assembly drawings and strength calculation of basic mechanical parts.