VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 69
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kot329
Jméno Jiří
Příjmení Kotrla
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh bezpečné sbírkové pokladničky
cizojazyčně Design of a Safe Donation Box
Abstrakt česky

Práce se zabývá konstrukčním návrhem bezpečné sbírkové pokladničky pro komerční účely.

cizojazyčně

Theses deals with an engineering design of a secure collection box for commercial purposes.

Dosažené výsledky česky

V úvodu byla provedena rešerše na rozměry bankovek a senzory vhodné k této problematice. Byly uvedeny tři varianty řešení a po provedení hodnotové analýzy byla zvolena výsledná varianta, která je více propracována. K této variantě byl vytvořen 3D model, sestavený výkres a blokové schéma k elektronické části.

cizojazyčně

In the introduction was carried out research on the dimensions of banknotes and sensors suitable for this issue. There were given three options for a solution, when after value analysis the final version has been chosen. This variant has been upgraded to beeing more sophisticated. A 3D model, a sketch of design and a block scheme to an electronic part have been created to this variant.