VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 71
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kra587
Jméno Adam
Příjmení Kratochvíl
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení zvedací jednotky zařízení pro manipulaci s pacienty
cizojazyčně Design of the lifting unit of manipulating equipment for patients
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednotky pro manipulaci s imobilními pacienty s drážkou ve stropě. Na základě internetové studie bylo vytvořeno několik variant možných řešení. Z nich byla vybrána jedna optimální varianta, která byla v další části detailně rozpracována. V konstrukčním řešení zařízení je zahrnut také návrh vhodného způsobu napájení pomocí trolejové kolejnice. Poslední část práce se zabývá návrhem a způsoby ovládání.

cizojazyčně

The master thesis deals with a constructional design of a unit for manipulation with immobile patients, with an overhead ceiling track. Based on the internet study, several possible solution alternatives were suggested. Than one optimal alternative was subsequently selected and in detail elaborated on in the next part of the thesis. The design also comprises a suitable power supply by a trolley rail. The last part of the thesis deals with the proposal and the ways of control of the unit.

Dosažené výsledky česky

Konstrukční návrh manipulátoru pro imobilní pacienty umístěný ve stropní koleji s nosností odpovídající průměrům v ČR. Manipulátor je napájen z kolejnice bezpečným napětím 24 V. Je navrženo ovládání se všemi potřebnými ovládacími a signalizačními prvky.

cizojazyčně

Construction design of manipulator for immobile patients place in the ceiling rail with maximum load corresponding to average weight in ČR. Manipulator is powered from ceiling rail by safe voltage. Controls are designed with all necessary controlling singnaling parts.