VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 80
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo das0012
Jméno Martina
Příjmení Dašková
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Pavel Hýža – Chropyňská strojírna, a.s. Olomouc
 
Název práce česky Tvorba digitálního dvojčete robotické buňky v simulačním prostředí Tecnomatix
cizojazyčně Creation of a Digital Twin of a Robotic Cell in Simulation Tool Tecnomatix
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením digitálního dvojčete robotické buňky v simulačním prostředí Tecnomatix, konkrétně v jednom z jeho nástrojů Process Simulate. Práce popisuje tvorby simulačních modelů v tomto nástroji. Předlohou digitálního dvojčete je výuková robotická buňka s robotem ABB IRB140. V rámci simulace jsou vytvořeny úlohy kreslení fixem a přesun kostek pomocí robotu.

cizojazyčně

This thesis deals with creation of digital twin robotic cell in the Tecnomatix simulation environment, specifically in one of its tools called Process Simulate. The work describes creation of simulation models in this tool. The digital twin is based on the robot cell with robot ABB IRB140. To demonstrate the simulation itself, the tasks of drawing with a marker and moving with cubes by robot is used.

Dosažené výsledky česky

Hlavní náplní diplomové práce bylo vytvoření simulačního modelu výukového robotizovaného pracoviště s robotem ABB IRB140. Výstupem práce je společně s tímto modelem také souhrn doporučení pro jeho tvorbu. Základním krokem bylo nastudování způsobu práce v prostředí Tecnomatix Process Simulate. Získané poznatky jsou popsány v jednotlivých kapitolách. Na jejich základě byl vytvořen simulační model zadaného robotizovaného pracoviště. U kterého došlo následně ke zdokonalení a doplnění dalších funkcí pro dosažení co možná nejlepšího výsledku. V rámci těchto úprav bylo potřeba nastavit senzory a vytvořit logické bloky pro řízení celého procesu simulace, a to pomocí operací a signálů. Z vytvořeného modelu byl vyexportován robotický program, který je nachystaný pro použití na reálném pracovišti.

cizojazyčně

The main aim of the thesis was to create a simulation model of the robotized workplace with ABB IRB140 robot. The output of this is this model and a summary of recommendations for its creation. The basic step was to study how to work in Tecnomatix Process Simulate. The acquired knowledge is described in individual chapters. Based on this, a simulation model of the robotized workplace was created. In addition, other features have been improved and supplemented to achieve the best possible result. As part of these adjustments, it was necessary to set up sensors and create logic blocks to control the entire simulation process, using operations and signals. From the created model was exported a robotic program, which is ready for use in a real workplace.