VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 77
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kre0301
Jméno Jakub
Příjmení Krejčí
Tituly
Vedoucí Ing. Lukáš Podešva
Konzultant Ing. Václav Krys, Ph.D.
 
Název práce česky Detailní rozpracování modulu balící linky - Paletizační portálový manipulátor
cizojazyčně Detail Development of the Packing Line Module – Palletisation Portal Manipulator
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá detailním rozpracováním modulu balící linky. Modulem je paletizační portálový manipulátor. V práci je provedena analýza původní práce, průzkum nynějšího stavu manipulátorů a jejich komponent. Dále se práce zabývá úpravou 3D modelu a jejím vylepšením. V závěru je provedeno několik kontrolních výpočtů vybraných uzlů manipulátoru.

cizojazyčně

This bachelor thesis is dealing with detailed development of the line module. The modul is palletisation portal manipulator. In thesis is processed analysis of the original work, an analysis about actual state of manipulators and its components. Thesis further focused on detailed finish of 3D model and its improvements. In the conclusion a few control calculations were made for selected joints of a manipulator.

Dosažené výsledky česky

Byla zpracována analýza diplomové práce pana Kubovského. Dále byla provedena rešerše aktuálního stavu manipulátorů. Byl vypracován požadavkový list, provedeny kontrolní výpočty, úprava 3D modelu a jeho vylepšení, zpracována výkresová dokumentace.

cizojazyčně

There was processed analysis of the original work from mr. Kubovský. As an next step there were processed furthermore, the current state of manipulators was searched, there were made few control calculations, an improvement of 3D model was made and the drawing documentation were made.