VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mos0047
Jméno Ondřej
Příjmení Moša
Tituly
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Knihovna pohonů Dynamixel a jejich příslušenství pro CAD a simulační systémy
cizojazyčně Library of Dynamixel Drive Unites and their Accessories for CAD and Simulation Systems
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou CAD a simulačních modelů pohonů Dynamixel a jejich příslušenství. V práci jsou analyzovány vlastnosti pohonů Dynamixel, dále je popsáno, jak vznikaly modely pohonů, a to konkrétně v CAD systémech Creo a SolidWorks a v simulačním systému V-Rep. Rovněž je zde popsáno možné využití knihovny pohonů na příkladu manipulátoru se šesti stupni volnosti.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with the creation of CAD and simulation models of Dynamixel drive units and their accessories. The thesis analyzes properties of Dynamixel drive units, it also describes, how the models of drive units were created, specifically in the Creo and SolidWorks CAD systems and in simulation system V-rep. It also describes the possible use of a library of drive units on the example of a manipulator with six degrees of freedom.

Dosažené výsledky česky

Byla vytvořena knihovna pohonů Dynamixel PRO PLUS a to konkrétně v CAD systémech Creo a Solidworks a v simulačním prostředí V-rep. Jako příklad využití knihovny pohonů byl sestaven manipulátor se šesti stupni volnosti.

cizojazyčně

A library of Dynamixel PRO PLUS drives was created, specifically in the CAD systems Creo and Solidworks and in the V-rep simulation. As an example of the use of this library, was assembled a manipulator with six degrees of freedom.