VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 109
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mit0079
Jméno Michal
Příjmení Mitáček
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Robotizované pracoviště pro umělecké řezbářství
cizojazyčně A Robotic Cell for Artistic Carving
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá řešením robotizovaného pracoviště po umělecké řezbářství. V úvodu je pomocí rešerší podobných pracovišť, analýz dostupných technických prostředků a softwarového zajištění vytvořen požadavkový list. Na základě požadavkového listu je proveden návrh řešení se třemi možnými variantami. Z těchto navržených variant je následně vybrána nejvhodnější varianta, která je rozpracována do detailního návrhu, včetně konstrukce, rozměrových schémat, technicko-ekonomického zhodnocení.

cizojazyčně

The diploma thesis deals with the solution of a robotic cell for artistic carving. In the introduction, a requirement sheet is created by means of research of similar workplaces, analyses of available technical means and software assurance. On the basis of the requirement sheet, a suggested solution is made of three possible variants. From these proposed variants is selected the most suitable one, which is elaborated into a detailed design, including design, dimensional schemes, technical-economic evaluation.

Dosažené výsledky česky

Hlavní náplní diplomové práce bylo navržení robotizovaného pracoviště k obrábění lehce obrobitelných materiálů (dřeva) s využitím robotu s frézovací hlavou, které bude sloužit k umělecké a tvůrčí činnosti. Návrh spočíval v nalezení vhodných technologií a technických a bezpečnostních prostředků pracoviště, vyhledání a navržení SW prostředků pro umělecké ztvárnění myšlenky umělce a SW pro výpočet a návrh drah obrábění, včetně samotného řízení robota. Byly vytvořený tři návrhy a vítězný návrh podrobně rozpracován a zhodnocen z pohledu technické a ekonomické reálnosti.

cizojazyčně

The main content of the diploma thesis was the design of a robotic cell for machining easily machinable materials (such as wood) using a robot with a milling head, which will be used for artistic and creative activities. The design consisted of finding suitable technologies and technical and safety means of the cell, finding and designing SW means for artistic representation of the artist's idea, and SW for calculation and design of machining paths, including the robot control itself. There were created three proposals and the winning proposal was elaborated in detail and evaluated from the point of view of technical and economic reality.