VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo han0262
Jméno Tereza
Příjmení Hanáková
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Pneumatické pohonné jednotky pro robotiku
cizojazyčně Pneumatic Power Units for Robotics
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá problematikou pneumatických pohonných jednotek v robotice. V úvodu jsou stručně popsány základní druhy pohonů využívaných v robotice, zmíněny jejich obecné výhody a nevýhody. Následující dvě kapitoly se zabývají čistě pneumatickými pohony, jejich rozdělením, popisem jednotlivých typů, prvky pro jejich řízení a regulaci. Na základě teoretické části byly vybrány vhodné pohony a další komponenty pro sestavení manipulátoru, jehož manipulační úlohou je zakládat vejce do obalů. Správnost výběru pohonů byla ověřena v simulaci, která byla provedena pomocí softwaru jejich výrobce. Výsledkem této práce je 3D model pracoviště s manipulátorem, který je v příloze práce.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the issue of pneumatic power units in robotics. In the introduction, there are briefly described basic power units used in robotics, mentioned their general advantages and disadvantages. The next two chapters focus on pneumatic power units, their distribution, description of their types, components used for their regulation and control. Based on the theoretical part, suitable components were selected for the assembly of a manipulator, whose handling task is to place eggs in packs. These components were tested in a simulation performed using the manufacturer's software. The result of this work is a 3D model of a workplace with a manipulator, which is in the attachment.

Dosažené výsledky česky

V první části práce je vysvětlena problematika pneumatických pohonů a prvků pro jejich řízení. Jsou popsány jejich konstrukce, funkce, využití v praxi. V druhé části práce je navržen manipulátor sloužící k zakládání vajec do obalů a pro pohyb využívá pneumatických pohonů. Jejich návrh a správnost návrhu byly provedeny pomocí softwaru výrobce. Práce je doložena výkresovou dokumentací a 3D modelem v programu PTC Creo.

cizojazyčně

In the first part of thesis deals with an issue of pneumatic power units and components used for their control. There are described their constructions, functions, usage in practice. The second part deals with a construction used for placing eggs into packages. It uses pneumatic power units for its movement. Their design and design accuracy were performed using the manufacturer's software. Thesis is documented by drawing documentation and a 3D model made in PTC Creo.