VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 141
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hrb0052
Jméno Dominik
Příjmení Hrbáč
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Modernizace zvedáku pro manipulaci s pacienty v balneo provozu v lázních Darkov
cizojazyčně Modernization of the Lift for Patients Handling in the Balneo Units in the Darkov Spa
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá modernizací zvedáku pro manipulaci s pacienty v lázních Darkov. V úvodu je nastíněna problematika zvedáku používaných v současné době. Jsou zde popsány jejich negativa. Dále je uveden přehled zvedáků, dostupných na trhu. Na základě požadavkového listu je navrženo pět rozdílných variant. Hodnotovou analýzou je vybrána finální varianta. Pro tuto variantu je vytvořen 3D model a výkresová dokumentace v CAD programu CREO. 3D model je podložen kontrolními výpočty a pevnostními analýzami. Vítězná varianta je podrobena analýze rizik a je provedeno ekonomické zhodnocení.

cizojazyčně

This thesis deals with modernization of the lift for manipulation with patients in the Darkov spa. In the beginning of the thesis is shown problematics and weaknesses with lifts, which are used these days. In the following part there is an overview of lifts which are available on the market. On the basis of the request form five different variants were designed and the best variant is selected by means of value analysis. For this variant 3D model and drawings is design with CAD software CREO. The 3D model is based on control calculations and strength analysis. The winning variant is subjected to risk analysis and economic evaluation is performed.

Dosažené výsledky česky

V první části diplomové práce byl zanalyzován současný stav zvedáků v lázních a bylo zjištěno, jaké problémy je při provozu trápí. Následně byl uveden přehled zvedáků, které je možné zakoupit na trhu. Další částí bylo vytvoření požadavkového listu, který vycházel z požadavků personálu. Na základě požadavků bylo navrženo 5 variant řešení, z nichž byla hodnotovou analýzou vybrána vítězná varianta. Pro vítěznou variantu byl vytvořen 3D model a výkresová dokumentace v CAD programu CREO. Vybrané strojní komponenty byly zkontrolovány pomocí pevnostních analýz. Pro finální variantu byla provedena analýza rizik a ekonomické zhodnocení.

cizojazyčně

In the first part of the Master thesis there was analysed current condition of the lifts in the spa and were shown problems with them. In the following part there was an overview of the lifts which are available on the market. In the next part request form was created. On the basis of the request form five different variants were designed and the best variant was selected by means of value analysis. For this variant 3D model and drawings were design with CAD software CREO. Selected components were checked by strength analysis. The final variant was subjected to risk analysis and economic evaluation was performed.