VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2022
Počet stran 101
Studijní obor Robotika
Os. číslo har0150
Jméno  Daniel Hartmann
Vedoucí Ing. Petr Oščádal
Konzultant doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
 
Název práce Inovace mobilního servisního robotu BigFoot
Inovation of the Mobile Service Robot BigFoot
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá inovací mobilního servisního robotu BigFoot, úvod práce se věnuje analýze současného stavu robotu, popisu dříve použitých komponentů a analýze dostupných mobilních robotů se stereometrií. Poté byl stanoven požadavkový list. Následně byly navrženy varianty řešení jednotlivých komponentů. Na základě výpočtů byla zvolena pohonná jednotka společně s planetovou převodovkou. Převodové ústrojí bylo zvolena z vícekriteriální analýzy. Poté jsou podrobně popsány jednotlivé komponenty, jejich umístění na robotu, případně popis vytvořené konstrukce k danému komponentu.

The bachelor's thesis deals with the innovation of the mobile service robot BigFoot, the introduction deals with the analysis of the current state of the robot, the description of previously used components and the analysis of available mobile robots with stereometry. The request form was then established. Subsequently, variants of the solution of individual components were proposed. Based on the calculations, the drive unit was selected together with the planetary gearbox. The transmission was selected from a multi-criteria analysis. Then the individual components are described in detail, their location on the robot, or a description of the created structure for the component.

Dosažené výsledky

Z původního robotu byly zachovány pouze nápravy a servomotor řízení. Byl navržen nový podvozek, akumulátor, mini počítač, řídící jednotka, pohonná jednotka, planetová převodovka, převodové ústrojí, krytování, Wi-Fi modul, osvětlení a kamery. Ke každému komponentu byl vytvořen držák, případně popsán způsob uchycení na robotu. Byla vypočtena délka provozu.

Only the axles and the steering servomotor have been preserved from the original robot. A new chassis, battery, mini computer, control unit, drive unit, planetary gearbox, transmission, cover, Wi-Fi module, lighting and cameras were designed. A holders were created for each components, or a method of attachment to the robot was described. The operating time has been calculated.