VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2022
Počet stran 47
Studijní obor Robotika
Os. číslo vyb0040
Jméno  Radim Vybíral
Vedoucí Ing. Petr Oščádal, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce Analýza současného stavu mobilních servisních robotů založených na řídícím systému NVIDIA Jetson
State of the Art Analysis of Mobile Service Robots Based on NVIDIA Jetson Platform
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá průzkumem a analýzou dostupných řídících jednotek od společnosti Nvidia. Práce se dělí na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část zahrnuje analýzu jednotek. Výstupem této analýzy je rešerše o dostupných jednotkách. Výsledkem této rešerše je srovnání parametrů všech jednotek. Rovněž se v práci pojednává o dostupných servisních robotech fungujících na jednotkách Nvidia Jetson. Praktická část prokazuje porozumění problematice řídících systémů od Nvidia a popisuje implementaci jednotky Jetson Nano na vybraný podvozek robotu.

The bachelor thesis deals with the research and analysis of available control units from the company Nvidia. The work is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part includes unit analysis. The output of this analysis is a search for available units. The result of this search is a comparison of the parameters of all units. The work also discusses the available service robots running on Nvidia Jetson units. The practical part demonstrates an understanding of Nvidia control systems and describes the implementation of the Jetson Nano unit on a selected robot chassis.

Dosažené výsledky

Cílem bakalářské práce bylo napsat rešerši o aktuálně dostupných jednotkách Nvidia Jetson. V rešeršní práci se popisují parametry jednotek, dochází k jejich porovnání a rovněž se pojednává o komerčních robotech využívaných řídícího systému Nvidia Jetson.

Na základě rešerše byla vybrána vhodná jednotka a byla navržena implementace jednotky na podvozek. Pro implementaci byly vytvořeny 3D modely krytování, krabičky jednotky. Dále bylo vytvořeno schéma zapojení a navrženo vedení kabeláže.

The aim of the bachelor thesis was to write a search for currently available Nvidia Jetson units. The research describes the parameters of the units, compares them and also discusses the commercial robots used by the Nvidia Jetson control system.

Based on the search, a suitable unit was selected and the implementation of the unit on the chassis was proposed. 3D models of the cover and the box of the unit were created for implementation. Furthermore, a wiring diagram was created and cabling was designed.