VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Reduction in Robotic Arm Energy Consumption by Particle Swarm Optimization
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Vysocký Aleš

Papřok Richard

Šafařík Jakub

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Novák Petr

Snášel Václav

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app10228241
Scopus EID: 2-s2.0-85096327151
WOS a.n.: 000594194100001
OBD ID: 286107765   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Papřok, R., Šafařík, J., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P., Snášel, V. Reduction in Robotic Arm Energy Consumption by Particle Swarm Optimization. Applied sciences. 2020, 10(22), 8241.