VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Influence of the Approach Direction on the Repeatability of an Industrial Robot
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Vocetka Michal

Huňady Róbert

Hagara Martin

Bobovský Zdenko

Kot Tomáš

Krys Václav

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app10238714
Scopus EID: 2-s2.0-85097554893
WOS a.n.: 000597101700001
OBD ID: 286108277   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Vocetka, M., Huňady, R., Hagara, M., Bobovský, Z., Kot, T., Krys, V. Influence of the Approach Direction on the Repeatability of an Industrial Robot. Applied sciences. 2020. 10(23), 8714.