VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: A Snake Robot for Locomotion in a Pipe Using Trapezium-like Travelling Wave
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Mechanism and Machine Theory
Autoři:

Virgala Ivan

Kelemen Michal

Prada Erik

Sukop Marek

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Varga Martin

Ferenčík Peter

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2020.104221
Scopus EID: 2-s2.0-85097865902
WOS a.n.: 000615930500008
OBD ID: 286108298   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q1  IF = 3.312 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Virgala, I., Kelemen, M., Prada, E., Sukop, M., Kot, T., Bobovský, Z., Varga, M., Ferenčík, P. A Snake Robot for Locomotion in a Pipe Using Trapezium-like Travelling Wave. Mechanism and Machine Theory. 2021, Volume 158, April 2021, Article number 104221.