VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Finding Optimal Manipulator Arm Shapes to Avoid Collisions in a Static Environment
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Brandstötter Mathias

Krys Václav

Virgala Ivan

Novák Petr

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app11010064
Scopus EID: 2-s2.0-85098643375
WOS a.n.: 000605894100001
OBD ID: 286108308   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Kot, T., Bobovský, Z., Brandstötter, M., Krys, V., Virgala, I., Novák, P. Finding Optimal Manipulator Arm Shapes to Avoid Collisions in a Static Environment. Applied sciences. 2021, 11(1), 64.