VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 92
Studijní obor Robotika
Os. číslo zem0097
Jméno Bc. Zdeněk Zeman
Vedoucí Ing. Robert Pastor, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce Konstrukční návrh kola s aktivním zatáčením
Mechanical Design of a Wheel with Active Steering
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kola s aktivním zatáčením pro mobilní robot RoverOva K3P4, který je určen pro studentskou soutěž European Rover Challenge Student. V úvodu práce je proveden rozbor úkolů soutěže a zhodnocen aktuální stav kola robotu. Následně byl ze zjištěných poznatků vytvořen požadavkový list a tři varianty konstrukce kola. Optimální varianta byla podrobněji zpracována, doplněna o 3D model v programu Creo Parametric 4, pevnostními analýzami nosných částí a výkresovou dokumentací dle požadavků vedoucího práce.

cizojazyčně Thesis deals with construction design of a wheel with active steering for the mobile robot RoverOva K3P4, which is designed for the student competition European Rover Challenge Student. At the beginning of the thesis, the tasks of the competition are analyzed, and the current state of the robot wheel is evaluated. Subsequently, a requirement list and three variants of the wheel design were created from the findings. The optimal variant has been elaborated in more detail, completed by a 3D model in Creo Parametric 4, strength analysis of supporting parts and drawing documentation to the requirements of the thesis supervisor.

Dosažené výsledky

Byly navrženy tři varianty řešení kola s aktivním zatáčením, ze kterých byla vybrána jedna optimální, která byla dále rozpracována. K finální variantě byl vytvořen podrobný 3D model a pro ověření pevnosti byly vytvořeny pevnostní analýzy nosných prvků kola. Práce je doplněna i částečnou výkresovou dokumentací.

Three variants of the wheel with active steering have been designed, one optimal variant has been selected, which has been further developed. A detailed 3D model was created for the final variant and strength analyses of the load-bearing elements of the wheel were created for strength verification. The work is accompanied by partial drawing documentation.