VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2018
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
Os. číslo kow0030
Jméno  Tomasz Kowalczyk
Vedoucí Ing. Michal Vocetka
Konzultant
 
Název práce Návrh efektoru pro paletizaci kartonových krabic
Design of End Effector for Cardboard Box Palletizing
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru pro manipulaci s dvěma druhy krabic a kartonovými proklady. Úvodní část práce seznamuje s podtlakovými úchopnými hlavicemi a vakuovými ejektory. V další části práce jsou navrženy tři varianty řešení, z kterých byla vybrána varianta optimální metodikou vícekriteriální analýzy. Dále se práce zabývá vlastní konstrukcí, potřebnými výpočty a tvorbou výkresové dokumentace. 3D model vybrané varianty je zpracován v CAD systému Creo Parametric.

The bachelor thesis is focused on a design of end effector for manipulation with two types of cardboard boxes and cardboard leading. An introductory part acquaints us with suction cups and vacuum ejectors. In the next part of the thesis, three variants of the solution are designed, from which the optimal solution was chosen by multi-criteria analysis. Furthermore, the work deals with construction, necessary calculations and drawing documentation. 3D model of selected variant is made in CAD software Creo Parametric.

Dosažené výsledky

Dle požadavkového listu byly navrhnuty tři varianty řešení, ze kterých byla vybrána varianta optimální. Tento návrh byl dále detailně vypracován a byl podložen potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací.

Three variants of the solution were designed on the basis of the list of requirements, from which the optimal solution was chosen. Furthermore, this design was elaborated and was supported by necessary calculations and drawing documentation.