VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2019
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
Os. číslo roc0017
Jméno  Marek Ročňák
Vedoucí Ing. Michal Vocetka
Konzultant
 
Název práce Detailní rozpracování modulu balící linky – Akumulační dopravník objektů
Detailed Develpoment of the Packing Line Module – Objects Accumulation Conveyor
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá detailním rozpracováním akumulačního dopravníku objektů.

V úvodu bakalářské práce je obsažen popis funkce akumulačního dopravníku objektů navrhnutého Ing. Kubovským. V dalším kroku je detailně zpracována analýza konstrukčních řešení jednotlivých uzlů. Na základě této analýzy jsou detailovány jednotlivé uzly akumulačního dopravníku objektů, popřípadě upraveny za použití lepšího/novějšího uzlu. Poté je detailně popsán pneumatický rozvod. Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace a pneumatické schéma, obojí bude sloužit k výrobě a následné montáži akumulačního dopravníku objektů. Všechny detailování a úpravy jsou proveden pomocí 3D CAD programu Creo 4.

Bachelor thesis is dealing with detailed design of the packing line module – Objects accumulation conveyor. The introduction of the thesis contains a description of function of the objects accumulation conveyor designed by Ing. Kubovský. The next step is an analysis of constructional solutions of individual nodes. Based on this analysis, the individual nodes of object accumulation conveyor are detailed or alternatively modified using a better solution. Then the pneumatic circuit is described in detail. Bachelor thesis includes technical documentation and pneumatic scheme which will be used for production and subsequent assembly of the object accumulation conveyor. All details and modifications are made using construction program Creo 4.

Dosažené výsledky

V úvodu bakalářské práce byla popsána funkce Akumulačního dopravníku objektů. Poté byly analyzované jednotlivé konstrukční uzly vytvořené Ing. Kubovským. Na základě těchto analýz byly detailovány jednotlivé uzly, popřípadě upraveny za použití lepšího/novějšího uzlu. Dále byl popsán pneumatický rozvod a vytvořen plán údržby Akumulačního dopravníku objektů. Na závěr byla vypracovaná výkresová dokumentace včetně pneumatického schéma. Výkresová dokumentace a pneumatické schéma bude sloužit k výrobě a následné montáži Akumulačního dopravníku objektů. Všechny detailování a úpravy byly provedeny pomocí 3D CAD programu Creo 4.

In the introduction of the bachelor thesis was described the function of Objects Accumulation Conveyor. Then individual constructional nodes created by Ing. Kubovský were analyzed. Based on these analysis, individual constructional nodes were detailed or modified using better / newer node. Furthermore, the pneumatic circuit and the maintenance plan for the Objects Accumulation Conveyor were described. At the end, the drawing documentation including pneumatic scheme was created. Drawing documentation and pneumatic scheme will serve for the production and subsequent assembly of the Objects Accumulation Conveyor. All details and modifications were made using 3D CAD program Creo 4.