VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 17. 05. 2020
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
Os. číslo mas0136
Jméno  Jan Maslowski
Vedoucí Ing. Dominik Heczko
Konzultant
 
Název práce Konstrukční úprava prvního kloubu manipulátoru robotu K3P4
Mechanical Redesign of the K3P4 Robot's First Joint
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou prvního kloubu manipulátoru, který je určen pro studentskou soutěž European Rover Challenge. V úvodu práce je analyzováno současné konstrukční řešení a provedena rešerše obdobných systémů a motorů se zpětnou vazbou. Byl vytvořen požadavkový list a tři varianty řešení přenosu výkonu. Vítězná varianta byla vybrána pomocí vícekriteriální analýzy. Ke konstrukčnímu řešení byly doplněny kontrolní výpočty, podrobný 3D model a výkresová dokumentace.

Bachelor thesis deals with redesign of the manipulator’s first joint which has been created for the students’ competition European Rover Challenge. In the introduction, the current design solution is analysed and research of similar systems and motors with feedback is made. A request list and three variants of the power transmission solution were created. The winning variant was selected by using the multi-criteria analysis. The design solution was supplemented with control calculations, a detailed 3D model and drawing documentation.

Dosažené výsledky

Byly vytvořeny tři varianty úpravy konstrukce. Vítězná varianta byla vybrána pomocí vícekriteriální analýzy. Tato varianta byla detailně rozpracována. Práce je doložena kontrolními výpočty, 3D modelem a výkresovou dokumentací.

Three variants of structural modifications were created. The winning variant was selected by using multi-criteria analysis. This variant has been elaborated in detail. The work is documented by control calculations, 3D calculations and drawing documentation.