VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 97
Studijní obor Robotika
Os. číslo klu0101
Jméno  Jiří Klus
Vedoucí Ing. Jakub Mlotek
Konzultant Ing. Michal Vocetka
 
Název práce Konstrukční návrh výukového pracoviště s dvojicí robotů Mitsubishi
Design of the Educational Robotic Cell with a Pair of Mitsubishi Industrial Robots
Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je navrhnout výukové robotické pracoviště. Umístění je ve specifikovaném prostoru na katedře robotiky. Použití roboti jsou ze skladu UCR a jsou to roboti RV-1A a RV-2SD. Pracoviště bude vypracované detailně v rámci 3D modelu, výkresové dokumentace a specifikace nakupovaných komponent. Optimální varianta byla vybraná ze 3 variant, vícekriteriálním analýzou. Dále byl v prací proveden výpočet na požadovaný utahovací moment šroubu, jenž slouží ke spojení robotu s hliníkovou deskou.

The aim of this bachelor thesis is to design a teaching robotic cell. The location is in a specified area at the Department of Robotics. The robots used are from the UCR warehouse and are the RV-1A and RV-2SD robots. The robotic cell will be developed in detail within the 3D model, drawing documentation and specifications of purchased components. The optimal variant was selected from 3 variants, by multicriteria analysis. Furthermore, the work was calculated on the required tightening torque of the screw, which is used to connect the robot to the aluminium plate.

Dosažené výsledky

Byl vytvořen kompletní 3D model výukového robotického pracoviště , doložený výkresovou dokumentaci v zadaném rozsahu a specifikaci využitých komponentu. Zapojení bezpečnostních okruhu bylo použito z robotického pracoviště s robotem ABB IRB 140 na UCR a upraveno pro zapojení pro kontroléry Mitsubishi. Kontrolní výpočet byl proveden na šroubový spoj , který slouží ke spojení robotu s nosnou deskou, kde byla stanovena bezpečnost šroubu a také potřebný utahovací moment , jež zajistí bezpečné spojeni.

A complete 3D model of the teaching robotic workplace was created, documented drawing documentation in the specified range and specification of the received components. The connection of safety devices was used from a robotic workplace with an ABB IRB 140 robot on a UCR and adapted for connection for Mitsubishi controllers. The control calculation was done on a screw joint, which had the possibility to connect to robots with a support plate, where the safety of users who needed tightening torque, who can be securely connected, was determined.