VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2020
Počet stran 64
Studijní obor Robotika
Os. číslo pos0230
Jméno  Tomáš Poštulka
Vedoucí Ing. Robert Pastor, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce Zařízení pro uchování vzorků půdy pro robot K3P4
Soil sample storage device for the robot K3P4
Abstrakt

V této bakalářské práci jsem se zaobíral konstrukčním řešením nádob pro uchování vzorku sypkého charakteru a jeho analýzou. Tyto zásobníky jsou určeny pro servisního robota K3P4, postavený a vyvíjený týmem RoverOva. Nejprve jsem provedl rešerši systémů, které se zabývají problematikou odběru a uchování vzorku materiálu. V návaznosti na to jsem analyzoval současný stav nádob. Zde jsem zjistil určitá omezení. Zjištěné poznatky jsem využil k návrhu 3 možných řešení. Poté jsem tyto návrhy zhodnotil a s pomocí kriteriální analýzy vybral vhodnou variantu, kterou jsem dále rozpracoval až do podoby výrobních výkresů. Na konci této práce jsou kontrolní výpočty zvolených komponentů a cenový náhled na výrobu celého zařízení.

In this bachelor’s thesis, I dealt with the design of containers for the storage of bulk samples and its analysis. These containers are designed for the K3P4 service robot, built and developed by RoverOva team. First of all, I did a research of systems that deal witch the issue of sampling and storage of materials. Following this, I analyzed the current state of the containers. Based on this research I set some limitations. I used the findings to design 3 possible solutions. Then I evaluated these solutions and used criteria analysis to choose suitable variant, which I further developed and did a production drawings. In the end of this thesis, there are control calculations of selected components and a price overview of the production of the entire device.

Dosažené výsledky

Navrhnul jsem systém nádob pro analýzu vzorku.

Systém se skládá ze tří od sebe oddělených nádob. Nádoby jsou odnímatelné a jsou umístěné na společném držáku. Nádoba dokáže pojmout až 330 g vzorku. Uzavíratelnost nádoby je řešena otočným víkem a gumové těsnění. Každá nádoba je označena číslem, aby nedošlo k záměně odebraného vzorku. Každý zásobník je vybaven senzory, které snímají objem, hmotnost a vlhkost. Připojovací rozměry byli přizpůsobeny roveru K3P4

I designed a system of containers for sample analysis.

The system consists of three separate containers. Containers are removable and located on a common holder. The container can hold up to 330 g of sample. The closability of the container is solved by a rotating lid and a rubber seal. Each container is marked with a number to avoid confusion of the sample taken. Each tank is equipped with sensors that sense volume, weight and humidity. The connecting dimensions have been adapted to the K3P4 rover.