VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 17. 05. 2021
Počet stran 88
Studijní obor Robotika
Os. číslo mih0048
Jméno Bc. Marek Mihálik
Vedoucí Ing. Michal Vocetka
Konzultant
 
Název práce Demonstrační pracoviště s robotem IRB 1660
Demonstration workplace with the robot IRB 1660
Abstrakt

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom demonštračnej úlohy simulujúcej oblúkové zváranie. Návrh simulácie prebieha v simulačnom prostredí programu Robot Studio s využitím jeho nadstavbového doplnku ArcWelding PowerPac, pričom simulačný model je prevzatý zo zálohy kotroléru reálneho pracoviska umiestneného na Univerzitnom centre robotiky s robotom ABB IRB 1660. Súčasťou práce je i návrh upínacieho prípravku pre zadaný objekt zvárania-radlicu.

This diploma thesis deals with the design of a demonstration task simulating arc welding. The design of the simulation takes place in the simulation scene of the Robot Studio program using its add-in ArcWelding PowerPac, while the simulation model is taken from the backup of the real workplace controller located at the University Robotics Center with ABB IRB 1660 robot. Part of the work is also the design of a clamps for a given object of welding-ploughshare.

Dosažené výsledky

Hlavnou náplňou diplomovej práce bolo navrhnutie simulácie oblúkového zvárania na robotizovanom pracovisku umiestnenom na UCR. Pre daný zvarenec bolo potrebné navrhnúť aj upínací prípravok. Z toho plynie, že časť práce je zameraná na konštruovanie a časť na simulačné procesy. Väčšinu práce však tvorí návrh simulácie v prostredí Robot Studio s využitím nadstavbového doplnku ArcWelding PowerPac. Získané poznatky a postup pri návrhu je popísaný v jednotlivých kapitolách. Výsledkom práce je simulácia, ktorá je nachystaná na odskúšanie na reálnom pracovisku a upínací prípravok pre upnutie zvarenca, ktorý môže slúžiť ako predloha pri návrhu iných úloh robotického zvárania.

The main content of the diploma thesis was to design a simulation of arc welding at a robotic workplace located at the UCR. It was also necessary to design a pneumatic clamps for the given weldment. It follows that part of the work is focused on construction and part focused on simulation processes. However, most of the work consists of simulation design in the Robot Studio environment using the ArcWelding PowerPac add-in. The acquired knowledge and the design procedure are described in the individual chapters. The result of the work is a simulation, which is prepared for testing at a real workplace and a clamping jig for clamping the weldment, which can do as a template for the design of other robotic welding tasks.