VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2022
Počet stran 98
Studijní obor Robotika
Os. číslo kan0199
Jméno Bc. Martin Kantor
Vedoucí Ing. Michal Vocetka, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce Realizace demonstračních úloh na pracovišti s delta robotem
Realization of Demonstration Tasks at the Workstation With Delta Robot
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací demonstračních úloh na pracovišti s delta robotem IRB360-1/1130 a řídícím softwarem PickMaster 3. V úvodu jsou popsány všechny části pracoviště. Na základě této analýzy je vytvořen požadavkový list s požadavky na demonstrační úlohy a potřebné úpravy pracoviště. V práci jsou popsány všechny kalibrační procedury potřebné pro oživení pracoviště. Detailně jsou popsány také hlavní funkce softwaru PickMaster 3 a integrovaného systému strojového vidění. Vizuální modely dvou demonstračních úloh zajišťují detekci a třídění objektů manipulace podle barvy. Obě úlohy pracují v nekonečné smyčce a mohou tedy fungovat bez zásahu obsluhy. Pro spuštění demonstračních úloh je rovněž vytvořen návod.

Master thesis deals with the design and realization of demonstration tasks at the workstation with the delta robot IRB360-1/1130 and PickMaster 3 control software. In the introduction, all parts of the workstation are described. Based on this analysis, a request sheet with requirements for demonstration tasks and necessary workstation modifications is created. Thesis describes all the calibration procedures needed to revitalize the workstation. The main functions of the PickMaster 3 software and the integrated machine vision system are also described in detail. Visual models of the two demonstration tasks ensure the detection and sorting of manipulation objects by color. Both tasks work in an infinite loop and no operator intervation is required. A tutorial is also created to run the demonstration tasks.

Dosažené výsledky

Výstupem této práce je oživení, rozšíření a realizace dvou demonstračních úloh na pracovišti s IRB360. Úlohy prezentují detekci manipulovaných objektů a jejich třídění podle barvy. Obě úlohy pracují v nekonečné smyčce a mohou tedy fungovat bez zásahu obsluhy.

The output of this work is the revitalization, expansion and realization of two demonstration tasks in the workstation with IRB360. Tasks present the detection of manipulated objects and their sorting by color. Both tasks work in an infinite loop and no operator intervation is required.