VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2022
Počet stran 62
Studijní obor Robotika
Os. číslo dra0132
Jméno  Tomáš Drastik
Vedoucí Ing. Petr Oščádal
Konzultant
 
Název práce Automatizované pracoviště pro demonstrační účely
Automated workplace for demonstration purposes
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá návrhem automatizovaného pracoviště, které bude umístěno ve vitríně na chodbě Vysoké škole báňské. Byla vytvořena analýza pracoviště, ze které vyplynulo, že se do požadovaných rozměrů zvolí edukační stavebnice. Vznikla rešerše na dostupné stavebnice v Česku, stanovili se požadavky a vybral se vhodný set. Navrhli se tři konstrukční řešení úlohy. Vybraná varianta je detailně konstrukčně rozpracována. Konstrukce byla následně převedena do trojrozměrné simulace, naprogramována a otestována. Byl vytvořen sestavný výkres, který je součástí přílohy bakalářské práce.

The bachelor's thesis deals with the design of an automated workplace, which will be in a display case in the corridor of the Technical University of Ostrava. A workplace analysis was created. This analysis has shown that it will be appropriate to choose education sets up to the required dimensions. There was a search for available kits in the Czech Republic, requirements were set, and a suitable set was selected. Three design solutions to the problem have been proposed. The selected variant is structurally elaborated in detail. The design was then converted into a three-dimensional simulation, programmed, and tested. An assembly drawing has been created. It is part of the bachelor's thesis enclosure.

Dosažené výsledky

V práci byl vytvořen návrh automatizovaného pracoviště třídící barevné kuličky. Přeprava barevných kuliček je zajištěna pomocí šneku a robotického ramene. Byl zhotoven program a sestava byla odzkoušena v simulačním systému, kde se nalezly chyby v konstrukci, které byly následně vyřešeny.

In the work, a design of an automated workplace sorting-coloured balls was created. The transport of coloured balls is ensured by an auger and a robotic arm. A program was made, and the assembly was tested in a simulation system. During the testing, errors were found in the design, which were subsequently resolved.