VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2007
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fik007
Jméno Roman
Příjmení Fikáček
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
 
Název práce česky Konstrukční návrh lůžkového manipulátoru pro transport pacientů
cizojazyčně Design of the bed manipulator for transport of the patients
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nemocničního lůžka určeného k převozu pacientů. V úvodu je uvedena aktuální potřeba nemocnic a základní požadavky na transportní lůžko.V dalším bodě jsou představeny některé nemocniční manipulátory, jež jsou v této době dostupné na trhu. Navrhovaný manipulátor je řešen tak, aby co nejvíce usnadnil práci personálu. Tzn. má vlastní pohon, který mu zajišťuje mobilitu a je výškově nastavitelný. Lůžkový manipulátor byl vymodelován v programu Pro/ENGINEER a sestavné výkresy nakresleny v programu AutoCAD.

cizojazyčně

Thesis is dealing with design of the hospital bed for transporting the patients. In the introduction is presented current hospital need and basic requirements of transport bed. At next article is presented some hospital manipulators which are accessible in the market at this time. Engineered manipulator is design for easy work of personnel. It means it has own drive for mobility and is height adjustment. The bed manipulator is modeling at computer programme Pro/ENGINEER and drawings are draw at computer programme Auto/CAD.

Dosažené výsledky česky

Nemocniční lůžko pro převoz pacientů bylo navrženo tak, aby co nejvíce usnadňovalo práci obsluhujícímu personálu. Za tímto účelem zde byly navrženy elektropohony firmy MAXON, které zajišťují mobilitu celého lůžka. Pomocí planetových převodovek s vysokým převodovým poměrem, nebylo potřeba velkých a těžkých motorů. Díky těmto elektropohonům odpadá namáhavé tlačení pacienta dlouhými nemocničními chodbami. Taktéž byly použity pohony, které nastaví lůžko do vhodné pozice, aby bylo přeložení pacienta co nejsnadnější. Pro tyto manipulace s lůžkem byly taktéž vybrány elektropohony. Na rozdíl od pohonů pro mobilitu lůžka, jsou tyto pohony od firmy LINAK.

cizojazyčně

The hospital bed for transporting the patients was design for easy work of personnel. That’s why here was design electric drive unit by MAXON, which ensuring bed’s mobility. Through planetary gear-box with high speed ratio does not need big and heavy engines. Thanks to these electric drive fall off hard patient pushing through long hospital hall. Similarly was used driving, which set up the bed in right position with the view of manipulation with patient was very easy. For this bed’s manipulation were used electric drives too. Contrary of the electric drive for mobility, are these drives by LINAK.