VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2008
Počet stran 74
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kuk053
Jméno Jan
Příjmení Kukol
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
 
Název práce česky Konstrukční návrh dálkově řízeného hydraulického manipulátoru na vozidle
cizojazyčně Design of Remotely Controlled Hydarulic Manipulator on the Vehicle
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dálkově řízeného hydraulického manipulátoru na vozidle. V první části diplomové práce je uveden současný stav zásahových vozidel a stávající konstrukce hydraulických manipulátorů. Dále jsou zde navrženy tři varianty řešení. Metodou hodnotové analýzy je vybrána optimální varianta. V druhé části je podrobně popsáno konstrukční řešení optimální varianty provedené v systému Pro/ENGINEER. Na závěr je provedeno hodnocení konstrukčního provedení. V příloze je pak doložen návrh hydraulického obvodu, sestavné výkresy a analýzy vybraných součástí provedené v systému Pro/ENGINEER.

cizojazyčně

The thesis is dealing with design of remotely controlled hydarulic manipulator placed on the vehicle. Description of actual situation of rescue vehicles and existing hydraulic manipulators are described in the first section. Also in this section you can find three options of designed solutions. The optimal solution is chosen by method of value analysis. In the second part of thesis is detailed description of optimal solution made in Pro/ENGINEER system. Futher the calculation of all drives and estimate of suitable materials is carried out. The design of hydraulic circuit, assembly drawings and analysis of chosen parts made in Pro/ENGINEER system are attached in appendix.

Dosažené výsledky česky

Ve své diplomové práci jsem navrhl hydraulický manipulátor, umístěný na zásahovém vozidle, sloužící k odstraňování překážek bránícím tomuto vozidlu v průjezdu do místa zásahu. Navržený manipulátor má 5 stupňů volnosti a jeho nosnost je 500 kg. Hmotnost manipulátoru 986 kg. Je vybaven efektorem pro uchopení kmenů padlých stromů a větších stavebních sutin. Při návrhu jsem vycházel z požadavkového listu. Všechny jeho požadavky byly splněny.

cizojazyčně

In the thesis was design remotely controlled hydarulic manipulator placed on the vehicle. Hydraulic manipulator serves for removing hurdles on the road. Designed manipulator has 5 degrees of freedom, and 500 kg load capacity. Manipulator´s weight is 986 kg. Manipulator´s gripper is design for log gripping and for bigger construction wreckage. The design has appeared from wish list. All his wishes where achieve