VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mit044
Jméno Hynek
Příjmení Mitura
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro monitorování uvnitř potrubí
cizojazyčně Design of the service robot for monitoring in a pipeline
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem robotu pro monitorování potrubí. V první části DP jsou porovnávány stávající typy a konstrukce robotů. Na základě tohoto průzkumu jsou navrženy varianty. Samotná konstrukce obsahuje výběr kamerové hlavy, konstrukci rámu včetně návrhu a volby pohonné jednotky a příslušných převodů.

cizojazyčně

This graduation thesis is engaged in systems design of the robot for pipeline monitoring. There are the current kinds and the robots constructions compared in the first part thesis. On the basis of this survey are proposed some variants. The construction itself consists of the seíection of cameras head, a frame construction inclusive project and choice of drive unit and appropriate ratio.

Dosažené výsledky česky

V diplomové práci byl proveden konstrukční návrh mobilního potrubního robotu Tube CIV. Tato konstrukce odpovídá podmínkám vyplývající z požadavkového listu. Potrubní robot Tube CIV lze považovat za prototyp. Pro jeho využití a aplikace je nutno podrobněji se zabývat jednotlivými kapitolami. Obzvláště v oblasti řízení a elektroniky.

cizojazyčně

In the graduation thesis was effected engineering design mobile pipeline robot Tube CIV. This construction agree with resulting upon wish list. Pipeline robot Tube CIV is possible consider as pilot. For its use and applícation in is necessary in more detail deal with single chapters. Expecially in the part drive and electronics.