VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 70
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo dvo119
Jméno Libor
Příjmení Dvořák
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu pro pomocné činnosti při rozvodech kabelů v budovách
cizojazyčně Construction design of service robot for the helping activities by the main of cables in the buildings
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem servisního robotu pro frézování drážek do zdi při rozvodech kabelů v budovách. V úvodu je popsáno několik ručně obsluhovaných zařízení pro frézování a vrtání betonu či zdiva. Před vlastním konstrukčním návrhem byl proveden návrh variant podvozků a ramen servisního robotu. Dále je proveden výběr optimální varianty podvozku a ramene. Optimální varianty jsou dále konstrukčně zpracovány v CAD systému Pro/Engineer, kde jsou také provedeny některé kontrolní výpočty pomocí modulu Pro/Mechanica. Servisní robot nahradí obtížnou manuální práci dělníků, kteří provádějí frézování drážek pro kabely při rekonstrukci elektroinstalací budov.

cizojazyčně

Diploma work is dealing with a design of the service robot for the milling cutter that makes the grooves into the wall for the mains cables in the buildings. The introduction brings some hand-operated equipment for the cutting and milling into the concrete or masonry. The design of the variants of the carriages and the shoulders of the service robot was done before the construct design. There is a selection of optimum variant of the carriage and shoulder made. The optimum variants are constructly designed in CAD system Pro/Engineer. There are some check calculations by the help of the module Pro/Mechanica made. The service robot substitutes the difficult manual work of the workmen with the milling cutter for making of the grooves for the cables by the reconstruction of the building electric installations.

Dosažené výsledky česky

V diplomové práci se podařil vyřešit konstrukční návrh servisního robotu pro frézování drážek do zdiva při rozvodech kabelů v budovách. Na základě výběru optimální varianty podvozku a ramene, byl zpracován konstrukční návrh pomocí CAD systému Pro/Engineer. Dále byl použit modul Motion systému Pro/Mechanica pro dimenzování pohonů ramene. Kontrolní výpočty důležitých částí servisního robotu byly provedeny v modulu Structure systému Pro/Mechanica. Konstrukční řešení vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ zařízení a může nahradit manuální práci dělníků.

cizojazyčně

In diploma work the design of the service robot for the milling cutter that makes the grooves into the wall for the mains cables in the buildings is solved succsessfully. On the base of the choice of the optimum variant of the carriage and shoulder the design by the help of CAD system Pro/Engineer was made. Further the modul Motion system Pro/Mechanica for the dimension of the shoulder drives was used. The check calculations of the important parts of the service robot were made in the modul Structure system Pro/Mechanica. The constructional method of solution corresponds to the requirements as regards to this type of the equipment and it can substitute the manual work of the workmen.