VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 06. 06. 2005
Počet stran 101
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo got018
Jméno Petr
Příjmení Gottwald
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční řešení mobilního robotického asistenta
cizojazyčně Constructional proposal of the mobile robotic assistant
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením pojezdového ústrojí mobilního robotického asistenta. V úvodu jsou představeny již existující konstrukce podvozků mobilních robotů. Je provedena vícekriteriální analýza a výběr optimální varianty.

Vlastní konstrukční řešení je provedeno ve formě modelu v programu Pro/Engineer. Konstrukční řešení je doplněno o potřebné výpočty.

cizojazyčně

Diploma work is dealing with constructional proposal wheel chassis mobile robotic assistant In the first part of the Diploma work there is introduction of several already existing mobile robotic assistant. I make criteria comparing analysis and choose optimal alternate. The whole constructional proposal is created in the Pro/Engineer program. Constructional proposal is completion whit necessary calculation.

Dosažené výsledky česky

Ve své diplomové práci jsem navrhl podvozek mobilního robotického asistenta. Je určen pro práci ve vnitřním prostředí. Při návrhu jsem vycházel z požadavkového listu. Všechny požadavky se mi podařilo splnit. Podvozek disponuje dostatečným výkonem a kroutícím momentem pro spolehlivý chod. Všechny součásti jsou dimenzovány s patřičným koeficientem bezpečnosti. Celková únosnost je ověřena výpočty.

cizojazyčně

I designed chassis of the mobile robotic assistant in my Diploma work. It is designed to indoor environment. While suggesting I issued from the wish list. I managed to keep all wishes. The chassis is disposing by sufficiency power and

torque to solid operation. All parts are designed with proper safety factor. Total capacity of the system is verify by calculations.