VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 17. 09. 2010
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gri032
Jméno Jiří
Příjmení Grill
Tituly Bc.
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh a realizace výukového RTP pro PR MITSUBISHI RV-2AJ na UCR
cizojazyčně Design and realization of Educational Robotized Workplace for Industrial Robot MITSUBISHI RV-2AJ
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá rozdělením robotů podle kritérií a ukazuje kinematické struktury průmyslových robotů. Následně uvádí informace o skupině robotů Mitsubishi Melfa, do kterých spadá i robot RV-2AJ. Dále je zde popsáno programovací prostředí COSIROP a základní úkony jsou rozebrány jak v tomto prostředí, tak pomocí ovládacího panelu. Následuje návrh výukového RTP a nakonec jsou navrženy a realizovány vzorové úlohy.

cizojazyčně

Master thesis deals with the dividing of robots according to the criteria and shows the kinematic structures of industrial robots. There are informations about group of robots Mitsubishi Melfa, which includes robot RV-2AJ. Furthermore there is described a programming environment COSIROP and basic tasks are explained in this environment and on the control panel. After that follows a proposal of educational robotized workplace and finally there are designed and realized model tasks.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je návrh výukového RTP pro dvojici robotů RV-2AJ, nacházejících se na UCR, doplněn náhledem vytvořeným v softwaru Pro/Engineer. Poslední kapitola je věnována vzorovým úlohám. Je zde uveden jejich stručný popis a jsou zpracovány v příloze diplomové práce.

cizojazyčně

Result of master thesis is a proposal of educational robotized workplace for a pair of robots RV-2AJ, which are situated at UCR, and enclosed a preview created in software Pro/Engineer. The last chapter is devoted to model tasks. Their short description is placed here and they are processed in the enclosure of the master thesis.