VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 91
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pej013
Jméno Tomáš
Příjmení Pejznoch
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení kola mobilního robotu s pohonem umístěným v náboji kola
cizojazyčně Design of the Mobile Robot’s Wheel with the Drive placed in the Wheel’s Hub
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kola mobilního robotu s pohonem umístěným v náboji kola. Byla provedena analýza kol s pohonem v náboji. Byly navrženy čtyři varianty. Na základě hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Jako praktická část byl zpracován návrh konstrukce dvou variant.

cizojazyčně

Diploma work is dealing construction design of the Mobile’s Wheel with the Drive Placed in the Wheel’s Hub. The analysis of the in wheel motors has been implemented. Four variants have been designed. The optimal variant has been selected on the basis of the value analysis. A design of the two construction has been worked up as a practical part of the work.

Dosažené výsledky česky

Podařilo se navrhnout a vymodelovat v systému ProEngineer dvě varianty podle umístění plynoucí z hodnotové analýzy. Ke každé variantě byly navrženy a dimenzovány jednotlivé prvky konstrukce podle zadaných nosností. Obě varianty byly rozpohybovány v systému Motion a byl u nich využit nástroj Family table. K oběma variantám byly vytvořeny výkresy sestav v AutoCadu

cizojazyčně

Two variants have been designed in 3D model in the system of Pro/Engineer. All components have been designed and dimensioned according to the specified loads. Both variants have been animated in the Motion system and, Family table tool and assembly drawings have been accomplished.