VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tom507
Jméno Lukáš
Příjmení Tomek
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Řídicí systém portálového robotu
cizojazyčně Control System of Gantry Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro portálový robot s krokovými motory. Robot se nachází v laboratořích katedry robotiky. Byly sestaveny tři varianty řídicího systému. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Varianta byla otestována na možnosti plnění potřebných funkcí. Zpracována v podobě výkresové dokumentace a realizována spolu s ovládacím programem v laboratořích katedry.

cizojazyčně

This thesis dealing with design and implementation of control system for the gantry robot with stepper motors. The robot is located in the laboratories of the Department of Robotics. Were prepared three variants of the control of the entire system. Using value analysis was chosen best option.Variant was tested for the possibility of fulfilling the necessary functions. Prepared in the form of drawings and implemented together with the control program.

Dosažené výsledky česky

Řídicí systém robotu AZP–7RL–2 ovládající pět hlavních os. Ovládací program pohybující koncovým bodem robotu po přímce a kružnici, programovatelný jednoduchými příkazy.

cizojazyčně

Control system for robot-AZP 7RL-2 controlling the five main axes. Control program end point of the robot moving along a straight line and circle, programmable with simple commands.