VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 44
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bre184
Jméno Radim
Příjmení Břenek
Tituly
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Řízení polohovadla pro ABB robot
cizojazyčně Control of a positioner for ABB robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá řízením polohovadla firmy ZTS pomocí mikroprocesoru. V úvodu je popsán způsob řízení stejnosměrných motorů, návrh snímačů polohy pro získávání zpětné vazby skutečného pohybu motorů, zpracování těchto dat a zanesení do procesu řízení. Jsou navrženy všechny potřebné prvky výkonové potřebné pro řízení polohovadla. Dále je vybrán mikroprocesor a navržen program pro řízení těchto výkonových prvků. Závěrem bakalářské práce je řešena komunikace mezi mikroprocesorem a řídícím systémem robotu ABB.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the control of ZTS company manipulators using a microprocessor. The introduction describes how to control motors, position sensors for design feedback actual movement of engines, the analysis of data and input into the management process. They are designed with all necessary power elements needed for control manipulators. It is selected by a microprocessor and designed a program to control the power elements. In conclusion, this work is dealt with communication between the microprocessor and control system ABB robots.

Dosažené výsledky česky

Byl navržen funkční modul pro řízení polohovadla, složený z výkonových částí a řídící elektroniky. Tento modul byl připojen k polohovadlu a uveden do provozu. Polohovadlo bylo vybaveno snímači polohy. Jako řídící prvek byl vybrán mikroprocesor Atmel, byl navržen program pro řízení a pro komunikaci s řídícím systémem ABB. Polohovadlo je zcela funkční a lze jej ovládat z řídícího systému ABB.

cizojazyčně

Functional module has been designed to control the positioner, consisting of parts of power and control electronics. This module was connected to the positioner and put into operation. Manipulator was equipped with a position sensor. As a control element was chosen Atmel, a program designed for managing and communicating with the control system of ABB. Positioner is fully functional and can be controlled from the control system of ABB.