VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kot329
Jméno Jiří
Příjmení Kotrla
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Rozšíření senzorického subsystému mobilního robotu Hercules
cizojazyčně Completion of the Sensory Subsystem of the Mobile Robot Hercules
Abstrakt česky

Práce se zabývá rozšířením počtu senzorů na podvozku servisního robotu, z důvodu lepší orientace ve vnitřních prostorách.

cizojazyčně

This thesis deals with extending of the number of sensors on the chassis of a service robot for better orientation in the indoor areas.

Dosažené výsledky česky

V úvodu byla provedena rešerše dostupných senzorů na trhu a podrobněji rozepsány již používané senzory na robotu. Byly uvedeny tři možné varianty řešení, kdy po provedení hodnotové analýzy byla zvolena výsledná varianta a ta byla více propracovaná. Dále byly nakresleny 3D modely krytů těchto senzorů a návrhy možného zobrazení operátorovi. Jako poslední bylo promyšleno začlenění přenosu a získávání dat senzorů do existujícího řídicího systému robotu.

cizojazyčně

There was search of available sensors on the market performed and the sensors used on the robot were described in detail in the introduction. Afterwards, three potential alternatives are presented. The final alternative was selected after the value analysis and then was more elaborated. Further were drawn 3D models of the sensors covers and lay-outs of possible operator views. Finally the integration of acquisition and transmission of sensor data into existing control system of the robot was thought over.