VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 09. 2010
Počet stran 39
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sta537
Jméno Radim
Příjmení Stanek
Tituly
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Energetické zdroje mobilních robotů
cizojazyčně Power Sources for Mobile Robots
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá energetickými zdroji mobilních robotů. V úvodu bakalářské práce je seznámení se s možnými zdroji energie, které lze u mobilních robotů využít. Nejpoužívanějšími zdroji jsou akumulátory, které poskytují mobilním robotům elektrickou energii, bez které by na nich nefungovalo spoustu periférií, které mobilní roboty využívají. Dále je uvedeno jak se o tyto zdroje starat, aby poskytovaly svůj výkon co nejdéle. Nedílnou součásti je nabíjení těchto zdrojů, na jehož základě bylo zadáno navržení integrovaného dobíjecího systému mobilních robotů. Navrženy byly tři varianty, z kterých byla vybrána dle hodnotové analýzy ta optimální. Tako varianta je vypracovaná v CAD systému Pro/ENGINEER, jehož výsledkem je 3D model dobíjecí stanice.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with energetic sources of mobile robots. In the introduction, possible sources of energy that could be used for mobile robots are highlighted. The most utilised sources are accumulators, which supplies the robots with electrical energy. Without this energy, many of the robot’s peripherals would not function. Further, it is mentioned how to maintain these sources for their enhanced performance. An integral part is charging these sources, based on which the design of integrated charging system of mobile robots was assigned. Three alternatives were designed and the optimal alternative was chosen based on the value analysis. This alternative is projected in the CAD system Pro/ENGINEER, which results in a 3D model of the charging station.

Dosažené výsledky česky

Tato dobíjecí stanice je využitelná pro více mobilních robotů, které systém automatického dobíjení nemají. Každý robot by měl svůj vlastní dobíjecí konektor, který by se pro daný typ mobilního robotu nakonfiguroval. Díky použitému typu počítačově řízené nabíječky, se dobíjecí stanice hodí pro široké spektrum akumulátorů a umožňuje jejich přesné a kvalitní nabíjení. Dobíjecí stanice umožňuje díky sloupovému provedení nabíjet různě vysoké mobilní roboty, což rozšíří možnosti využití. Dobíjecí základnu lze postavit na určené místo, v případě potřeby ji lze také napevno zakotvit pomocí šroubů.

cizojazyčně

This docking station can be used for multiple mobile robots, which have an automatic recharging. Each robot would have had its own docking connector, which would be for the type of mobile robot configured. Thanks to the type of computer-controlled charger, the docking station suitable for a wide range of batteries and allows the accurate and high quality charge. Docking station allows you to charge through sloupovému implement different levels of mobile robots, which broadens the scope of use. Charging base can be built at the designated location, if necessary, it can also be firmly anchored with bolts.