VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 70
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo cha205
Jméno Tomáš
Příjmení Chamrád
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Haptické zařízení pro ovládání manipulačního ramene robotu
cizojazyčně Haptic Device for Control of Manipulating Arm of Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí ovladače manipulačního ramene mobilního robotu Hardy.

V úvodu je provedena rešerše dostupných haptických zařízení a následně specifikovány požadavky na samotný ovladač. Dále byly vyhledány vhodné snímače a hardware pro přenos jejich signálu. Z uvedených poznatků vycházely tři navrhované varianty, z nichž byla pomocí hodnotové analýzy vybrána optimální varianta. Tato varianta byla dále rozpracována do podoby mobilního ovládacího batohu.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with construction of control mechanism of mobile robot Hardy. The introduction contains a search for available haptic systems. Controller’s requirements were also specified. In the next part, optimal sensors and hardware for its signal transmission were selected. Based on the findings, three versions of controller were designed. Value analysis was used to determine the optimal version, which was developed into the mobile control pack.

Dosažené výsledky česky

Výsledný mobilní batoh je schopen ovládat manipulační rameno robotu Hardy, podvozek a všechny systémy efektoru. Ovladač manipulačního ramene je vyvažován pružinami. V následující části jsou navrženy vhodné pružiny a provedena pevnostní analýza plastového krytu. Při návrhu byla velká pozornost věnována rovněž průchodu kabeláže systémem a jeho designu. Sestavné výkresy batohu a ovladače manipulačního ramene jsou uvedeny v příloze bakalářské práce.

cizojazyčně

Resulting mobile pack is capable of controlling manipulating arm of robot Hardy, its chassis and all effector systems. The manipulating arm controller is counterbalanced by springs. In the next part, appropriate springs were selected and stress analysis was applied to a plastic cover of the mechanism. Special attention was paid to cable path design and overall design. Assembly drawings of the mobile pack and the manipulating arm are available in the appendix.