VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 91
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo rol025
Jméno Benedikt
Příjmení Rolný
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Pojízdný manipulátor se sedačkou pro vkládání pacientů do vany
cizojazyčně A Mobile Manipulator with a Seat for Inserting of Patients into the Bath
Abstrakt česky

Diplomová práce řeší problém s přemísťováním imobilních pacientů z invalidních vozíků, či jiných zařízení do vany. Na začátku je zmapován trh s obdobnými manipulačními jednotkami, jejich konstrukce, pohony atd. Na základě poznatků z průzkumu trhu jsou pro konstrukci manipulátoru vybrány varianty řešení, které splňují zadané požadavky vyplývající z pracovního prostředí a objektu manipulace. Varianty jsou vymodelovány v prostředí programu Pro/ENGINEER. Na základě hodnotové analýzy je vybrána optimální varianta řešení. Zvolená varianta je následně podrobně konstrukčně zpracována, popsána, vymodelována a doložena přílohami.

cizojazyčně

The thesis solves the problem of moving immobile patients from wheelchairs or other devices into a bathtub. In the beginning of thesis there is market research of similar transportation units including their construction, driving mechanism etc. On the basis of findings from the market research there were chosen alternative solutions for the construction of the manipulator. The solutions meet the specified requirements resulting from a work environment and object of a manipulation. The options are modeled in Pro/ENGINEER program environment. On the basis of the value analysis is selected an optimal solution. The selected solution is constructionally processed in detail, described, modeled and supported by attachments afterwards.

Dosažené výsledky česky

Byla navrhnuta konstrukce pojízdné manipulátoru s pevnou sedačkou pro vkládání pacientů do vany o rozměrech (D x Š x V) 1550 x 800 x 1950 mm, s váhou 68,5 kg a maximální nosností 120 kg. Přibližná doba provozu byla vypočtena na 32 cyklů vložení-vyložení pacienta.

cizojazyčně

There was designed a mobile manipulator construction with a fixed seat for entering patients into the bathtub with following dimensions (L x W x H) 1550 x 800 x 1950 mm, weight 68,5 kg and maximum capacity of 120 kg. Approximate running time was calculated on 32 cycles of insertion-extraction of a patient.