VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 80
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bar878
Jméno Tomáš
Příjmení Bartek
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Mobilní manipulátor pro pacienty s omezenou pohyblivostí
cizojazyčně A Mobile Manipulator for Patients with Disability
Abstrakt česky

Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh mobilního manipulátoru pro pacienty s omezenou pohyblivostí. V úvodu práce je proveden popis mobilního zvedáku a analýza dostupných mobilních zvedáků na trhu. Na základě provedené analýzy a zadání diplomové práce byl sestaven požadavkový list. V práci jsou navrženy tři koncepční řešení mobilního manipulátoru včetně koncepčního návrhu pohonného systému. Pomocí hodnotové analýzy je proveden výběr optimální varianty.

cizojazyčně

The thesis focuses on the structural design of mobile manipulator for patients with disability. In the introductory part there is a description of a manipulator and an analysis of mobile manipulators available on the market. According to the analysis and the assignment, a demand sheet was made. There are three conceptual solutions of the mobile manipulator as well as the conceptual solution of the driving system. The ideal variant is chosen according the value analysis.

Dosažené výsledky česky

Z provedené analýzy dostupných mobilních zvedáků na trhu vyplynulo, že žádný mobilní zvedák neobsahuje elektricky poháněný podvozek. V diplomové práci byla snaha o vyřešení tohoto problému. Optimální konstrukční řešení mobilního manipulátoru umožňuje polohování a transport pacienta o hmotnosti do 150 kg. Polohování horního ramene a rozevírání lyžin manipulátoru zajišťuje dvojice lineárních aktuátorů. V práci je dále provedeno ekonomické zhodnocení a základní návrhové a kontrolní výpočty. Práce je doložena 3D modelem mobilního manipulátoru v programu Pro/Engineer a sestavným výkresem v AutoCAD 2010.

cizojazyčně

The analysis of available mobile manipulators in the market showed that no one contains an electrically powered lift truck. The thesis focuses on this problem. Optimal design of mobile manipulator allows positioning and transporting patients weighing up to 150 kg. Positioning the upper arm and opening skids of the manipulator is provided by two linear actuators. The thesis also deals with an economic evaluation and the basic suggestion and check calculations. The work is supported by a mobile manipulator 3D model in Pro/Engineer and assembly drawings in AutoCAD 2010.