VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 45
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pob0007
Jméno Petr
Příjmení Pobucký
Tituly
Vedoucí Ing. Ján Babjak, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh robotu dle pravidel soutěže MiniSumo
cizojazyčně Design of a Mobile Robot in Accordance with the MiniSumo Competition Rules
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem robotu Minisumo dle pravidel soutěže. V úvodu jsou stručně popsány pravidla soutěže a technologie, které jsou na robotu používány. Na základě této analýzy jsou navrženy varianty řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta.

cizojazyčně

Bachelor’s thesis deals with the structural design of the robot Minisumo according to competition rules. The introduction briefly describes the contest rules and technologies that are used on the robot. Based on this analysis are proposed alternatives. Use value analysis was chosen the best option.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této práce je podrobné vypracování optimální varianty. Jsou zde navrženy pohony, senzory a řízení. Dále je udělán cenový a váhový rozbor. Tato varianta je vypracovaná v programu PRO/Engineer Creo.

cizojazyčně

The result of this work is the detailed development of an optimal variant. There are designed actuators, sensors and control. It is also done an analysis of price and weight. This option is developed in Pro / Engineer Creo.