VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 82
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dol273
Jméno Pavel
Příjmení Dolejší
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce paralelního manipulátoru se čtyřmi stupni volnosti
cizojazyčně Design of the Parallel Manipulator with Four Degrees of Freedom
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem malého paralelního robotu a jeho realizací. V úvodu práce představuje shrnutí nejzajímavějších kinematických struktur paralelních robotů a představuje vhodné pohony. Následuje popis tvorby robotu, od prvních CAD návrhů, přes popis vyráběných dílů až po sestavení a naprogramování řídicího systému. V průběhu celé práce je kladen důraz na porovnání teorie s praxi, identifikaci problémů a snaze je vyřešit.

cizojazyčně

Diploma thesis deals with design and realization of small scale parallel robot. In the beginning of work are introduced various possible kinematic structures and usable drives. Following is description of the robot creation process, from first CAD concepts, through description of manufactured parts up to creation and programming of a control system. Throughout whole thesis emphasis is taken on comparing the theory with practical results, identification of problems and proposals of their solution.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je realizovaný paralelní robot typu Delta, použitelný pro výuku a prezentaci katedry. Součástí práce je řídicí systém robotu a patřičná dokumentace

cizojazyčně

Output of thesis is parallel robot of Delta like kinematic structure, usable as educational tool or for presentation purposes. Included is control system and necessary documentation.