VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 63
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sos0009
Jméno Marek
Příjmení Šostok
Tituly
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce ruční úchopné teleskopické tyče s chapadlem
cizojazyčně Design of a Handheld Telescopic Pole with a Gripper
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem úchopné teleskopické manipulační tyče s chapadlem. V úvodu práce je provedena rešerše dostupných manipulačních prostředků na trhu a analýza objektů, ze které vyplývají požadavky kladené na návrh efektoru. Po zhodnocení aktuální situace jsou na základě požadavkového listu navrženy varianty řešení. Vybrané koncepční řešení je doplněno výkresovou dokumentací, 3D modelem vytvořeným v softwaru PTC Creo Parametric, výpočty a ekonomicky zhodnoceno.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the design of a handheld telescopic manipulation pole with a gripper. In the introduction the research of available manipulation tools on market and the analysis of objects from which the requirements for the design of a gripper follow are carried out. After the evaluation of actual situation the solutions according to requirements are designed. The selected conceptual solution is supplemented with drawings, 3D model created in PTC Creo Parametric software, computations and economically evaluated.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je konstrukční řešení úchopné teleskopické tyče s dvoučelisťovým efektorem včetně návrhu potřebné elektroniky. Spolu s efektorem byly navrženy čtyři typy výměnných nástavců. Manipulační tyč váží 2,3 kg a její maximální délka je 1860 mm. Minimální délka činí 1220 mm. Poháněnými pohyby efektoru jsou sevření/rozevření čelistí a rotace v rozsahu ±90°. Manuálně je možné nastavit požadovaný sklon. Maximální rozevření čelistí bez nástavců je 163 mm, uchopovací sílu lze regulovat a její maximální hodnota činí 95 N.

cizojazyčně

The result of thesis is the design of handheld telescopic pole with 2-jaw gripper including a proposal of required electronics. With the gripper four types of interchangeable adapters were designed. The manipulation pole weighs 2,3 kg and the maximum length is 1860 mm. The minimum length is 1220 mm. The powered movements of gripper are open/close and rotation in the range ±90°. Inclination of the gripper is possible to set manually. The maximum opening of jaws without adapters is 163 mm, gripping force is controllable and its maximum is 95 N.