VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 73
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kus120
Jméno Lukáš
Příjmení Kušnír
Tituly Bc.
Vedoucí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Konzultant
 
Název práce česky Pohon kola vícekolového mobilního robotu
cizojazyčně Wheel Drive of a Multi-Wheel Mobile Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem integrovaného pohonu kola vícekolového mobilního robotu. Úvodní část popisuje stávající koncepce pohonů kol a v současnosti vyráběná kola. Pro vlastní konstrukci pohonu jsou specifikovány požadavky a popsány vhodné komponenty. Poté jsou zpracovány tři varianty řešení pohonu s jejich popisy. Na základě provedení hodnotové analýzy je vybrána optimální varianta řešení. Vybraná varianta je dále podrobněji popsána a rozpracována do úrovně detailního 3D modelu. Je doložena výpočtovou zprávou a podrobnou technickou dokumentací. V závěru je celá práce zhodnocena a doložena přílohami.

cizojazyčně

The diploma thesis deals with the design of an integrated multi-wheel drive of a mobile robot. The first section describes existing approaches to drive of the wheels and currently produced wheels. Power requirements are specified and suitable components described for the specific design. Three options of solution of the drive are then processed with their descriptions. Based on the design value analysis the optimal solution was selected. The chosen option is further described and elaborated to the level of detailed 3D model. It is supported by a calculation report and detailed technical documentation. At the end the thesis is evaluated and supported by supplements.

Dosažené výsledky česky

Na základě zadání diplomové práce byl proveden průzkum současných pohonů. Byla navržena konstrukce pohonu integrovaného do kola. Kolo je poháněno pomocí bezrámového motoru, je vybaveno elektro-permanentně ovládanou spojkou a brzdou. Splňuje všechny hlavní požadavky. Rozměry pohonu jsou Ø230 x 149 mm a váha 21,7 kg.

cizojazyčně

Based thesis requirements, research the current drives was performed. The construction of wheel drive integrated to the wheel. The wheel is driven by frameless motor, is equipped elctric-permanent control clutch and break. It meets all main requirements. Dimensions of drive are Ø230 x 149 mm and weight is 21,7 kg.