VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hec0032
Jméno Daniel
Příjmení Heczko
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce subsystému servisního robotu pro čištění střech
cizojazyčně Design of the Service Robot Subsystem for Cleaning of Roofs Surface
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem subsystému servisního robotu pro čištění střech. V úvodu je provedena analýza typu střech, druhu střešních krytin a dosavadního způsobu čištění těchto ploch. Na základě této analýzy byl sestaven požadavkový list a navržené čtyři varianty řešení. Hodnotovou analýzou byla vybrána optimální varianta, která byla podrobně zpracována.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the design of the Service Robot Subsystem for Cleaning of Roofs Surface. In the introduction is an analysis of the type of roof, type of roof covering and of the method of cleaning these surfaces. On the basis of this analysis was compiled wish lists and proposed four possible solutions. By using value analysis was chosen the best variant that was elaborated in detail.

Dosažené výsledky česky

V práci byl dopodrobna zpracován konstrukční návrh optimální varianty.

Je zde detailně popsán celý subsystém, který je doložen výpočty, výkresy a 3D modelem. Byla vytvořena cenová bilance, kde se ukázalo, že nejdražší části jsou pohovy a jejích příslušenství. Celková částka subsystému se pohybuje kolem 42 500 kč.

cizojazyčně

In thesis was elaborated in detail the design of optimal variant. It is here described in detail the whole subsystem that is documented calculations, drawings and 3D model. It was created price balance, which showed that the most expensive parts are drive and accessories. The total cost of the subsystem is around 42 500 CZK.