VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 45
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kop0021
Jméno Vojtěch
Příjmení Kopťák
Tituly
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce subsystému servisního robotu pro odklízení sněhu
cizojazyčně Design of the Service Robot Subsystem for Removing Snow
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem subsystému sněhové frézy pro odklízení sněhu. Úvod práce je zaměřen na techniku pro úklid sněhu, tedy pluhy a frézy. Součástí návrhu jsou jednotlivé varianty řešení a výsledná optimální varianta, která byla vybrána na základně hodnotové analýzy. Dále práce obsahuje 3D model optimální varianty, výrobní dokumentaci a výpočty potřebné k návrhu.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the design of snowblower subsystem for removing snow. The introduction is focused on technique for snow removal, thus the plows and blowers. The proposal must include the various possible solutions and the resulting optimal variant, that was selected on the basis of value analysis. The work includes a 3D model of optimal design, production documentation and calculations needed to design.

Dosažené výsledky česky

V práci byl dopodrobna zpracován konstrukční návrh optimální varianty a detailně popsán celý subsystém. Byla vytvořena cenová bilance, kde se ukázalo, že fréza je cenově srovnatelná s frézami na trhu, které mají obdobné parametry. Přitom je její hmotnost až o 20 kg menší.

cizojazyčně

In thesis was elaborated in detail the design of optimal variant and described in detail the whole subsystem. It was created price balance, which showed, that the blower is a cost comparable to blowers on the market, which have similar characteristics. While its weight is until about 20 kg less.