VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 91
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo lab0007
Jméno Štěpán
Příjmení Labounek
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Efektor se třemi stupni volnosti
cizojazyčně Effector with Three Degree of Freedom
Abstrakt česky

V této diplomové práci se zabývám konstrukčním návrhem efektoru se třemi stupni volnosti manipulačního ramene, robotu Hercules. Úvod práce je zaměřen na kinematické a dynamické analýzy ramene. Na základě těchto analýz jsem vypracoval požadavkový list, z kterého vychází varianty řešení. Pomocí kriteriální analýzy jsem vybral optimální variantu, kterou jsem dále podrobně vypracoval. Základním kamenem je 3D model optimální varianty, vypracovaný v Creo Parametric 2.0. Dále je součástí práce kompletní technická dokumentace.

cizojazyčně

In this Diploma Thesis I deal with Structural Design of Effector with Three Degrees of Freedom manipulator arm, the robot Hercules. Introduction is focused on the kinematic and dynamic analysis of arm. Based on these analyses, I elaborate the Request Sheet. On this Request´s Sheet are based alternatives solutions. With the objective analysis, I choose the optimal solution. This solution I worked out in detail. The cornerstone is a 3D model of optimal variant, developed in Creo Parametric 2.0. Part of work is of a complete technical documentation.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavkového listu jsem navrhnul efektor se třemi stupni volnosti. Základním kamenem této práce je model, vytvořeny v Creo Parametric 2.0. Dále jsem provedl řadu dynamických a pevnostních analýz. Práci doplňuje kompletní technická dokumentace.

cizojazyčně

Based on the requirements I suggested Effector with Three Degrees of Freedom. The cornerstone of this work is to model, created in Creo Parametric 2.0. Next, I conducted a series of dynamic and stress analyzes. The Diploma Work is complemented by a complete Technical Documentation.