VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 66
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo wij0003
Jméno Karel
Příjmení Wija
Tituly
Vedoucí Ing. Jiří Marek
Konzultant
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro etiketování a skladování lahví
cizojazyčně Design of the Robotized Workplace for Labelling and Storing Bottles
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště pro etiketování a skladování pivních lahví. V úvodu je provedena analýza současného stavu technických možností pro etiketování. Pracoviště obsahuje manipulační prvky (robot, manipulátor), dále prvky pro vedení, čištění, etiketování, plnění, uzavírání a pro pasterizaci. Z navržených variant pro rozložení prvků na pracovišti a dvou variant efektorů, je z výsledných hodnotových analýz, vybrána ta nejvhodnější. V technické zprávě je popsaná funkce RTP, výpočty a technické parametry pracoviště. Součástí práce je výkresová dokumentace.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the design of robotic workplace for labeling and storage of beer bottles. In the introduction to is an analysis of the current state of the art for labeling. Workplace includes handling elements (robot, manipulator), as well as elements for line, clearing, labeling, filing, pasteurization. The proposed variants for the layout of the workplace and two variants of effectors, is the resulting value analysis, selected the most appropriate. The technical report describes the fiction of robotils workplace, calculations and specifications of work. The work drawings are attached.

Dosažené výsledky česky

V práci je dopodrobna zpracována optimální varianta robotizované pracoviště. Byla vyhotovena časová studie a zjištěna přibližná cena pracoviště kolem 7 900 000 Kč. Dále je popsán použitý pneumatický efektor pro vybalování a balení lahví. Vše je doloženo výpočty v technické zprávě. Potřebné výkresy a 3D modely jsou zhotoveny v programu Creo Parametric 2.0.

cizojazyčně

In thesis is elaborate in detail the design of optimal variant robotic workplace. It was created time study and determined approximate price workplace around 7,9 million CZK. Also is described used pneumatic effector for unpacking and packing bottles. All calculations are documented in the technical report. Necessary drawings and 3D models are made in the Creo Parametric 2.0.