VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 61
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo jan0062
Jméno Tomáš
Příjmení Janík
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Servisní průzkumný robot obojživelník
cizojazyčně Service Exploration Robot Amphibian
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukcí obojživelného průzkumného robotu. V úvodu je věnována pozornost analýze současných obojživelných robotů, díky níž byl následně sestaven požadavkový list, který je reflektován navrženými variantami řešení s různou koncepcí podvozku. Hlavní část práce se věnuje detailní konstrukci vybrané varianty.

cizojazyčně

This master thesis deals with the construction of amphibious exploration robot. The introduction is devoted to analysis of the current amphibious robots, thanks to which there was subsequently compiled request list, which is reflected by the proposed alternative solutions with different chassis design. In the main part is attention paid to a detailed design of the selected variant.

Dosažené výsledky česky

Navržený obojživelný robot má speciální pásový podvozek zajišťující možnost provozu v převráceném stavu. Po hladině je dopředná síla vyvozena pouze rotací pásů. Robot je vybaven polohovatelným ramenem s kamerovým a senzorickým subsystémem. Pro monitorování prostředí pod hladinou je vespod robotu druhá kamera vybavena silným osvětlením.

cizojazyčně

Designed amphibious robot has a special tracked chassis providing the possibility to operate in reverse mode. After the water surface is the forward force produced by rotation of the belts. The robot is equipped with a positionable arm with a camera and sensoric subsystem, for monitoring of underwater environment there is second camera equipped with strong flashlights underneath of the robot body.