VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 96
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo may0006
Jméno Petr
Příjmení Mayer
Tituly Bc.
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Pavel Jadrníček
 
Název práce česky Návrh pracoviště pro testování cyklického otevírání dveří
cizojazyčně Workplace Design for Cyclic Testing of Door Opening
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pracoviště pro testování cyklického otevírání dveří pro firmu Vipax a.s. Tato firma zadala požadavky na zařízení a bude také na základě této práce zařízení realizovat. V práci je obsažen přehled výrobků firmy, průzkum testovacích zařízení, návrh variant a výběr optimální z nich. Po tomto výběru následuje popis konstrukce, experiment pro zjištění potřebné otevírací síly, návrhové a kontrolní výpočty a ekonomické zhodnocení. Shrnutí výsledků je popsáno v závěru.

cizojazyčně

Diploma thesis is deal with design workplace for cyclic testing of door opening for VIPAX a.s. company. The company entered the requirments on the device and also realized it on the basic of this work. The thesis include a overwiev of company products, survery of testing devices, design varints of solutions and selection the optimal one. After this selection is folowed decription of the design, experiment for determining required opening force, design and check calculation and economic study. Summary of results is described in the conclusion.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo zařízení pro cyklické testování dveří. Byly provedeny potřebné výpočty důležitých a namáhaných částí. Volba problematických komponent, jako je motor a řídicí elektronika byla navržena ve spolupráci s odborníky v oboru. Vše je završeno technickou dokumentací k tomuto zařízení. Jednak tabulkou přířezů profilů a také výrobními výkresy komponent a sestavnými výkresy. 3D model je zhotoven v programu Creo 2.0., výpočty v Mathcad 14.0 a Mitcalc.

cizojazyčně

Has been designed the device for cyclic door opening. Have been made a necessary calculations of important and stressed parts. Selecting of problematic components as motor or electronic have been proposed by experts in the field. Everything is completed by technical documentation of this device. In first by cut list of profiles and next by manufacturing and assembly drawings. 3D model is made in the program Creo 2.0., calculations in Mathcad 14.0 and Mitcalc.