VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 19. 05. 2014
Počet stran 37
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zah0026
Jméno Tomáš
Příjmení Zahradník
Tituly
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování rozměrných svařenců
cizojazyčně The Design of Robotized Workplace for Welding of Large Weldments
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště, kde řeší volbu svařovacího robotu včetně potřebných periferií a jejich rozmístění na pracovišti. Na základě průzkumu současných řešení byly navrženy dvě varianty řešení pracoviště. U navržených periferií je uveden základní popis a tabulky s parametry. Práce dále obsahuje popis činností spojené s manipulací s polotovary a hotovými svařenci. V příloze práce se nachází sestavný výkres pracoviště a jeho umístění v rámci výrobní haly.

cizojazyčně

This Bachelor’s thesis is interested in a robotized workplace and deals with the selection of an appropriate welding machine including required peripheries and its workplace layout. Based on a research of contemporary solutions two variants of the workplace layout were proposed. The proposed peripheries are accompanied with a basic description and a table of parameters. The thesis also includes a description regarding the manipulation with raw metals as well as finished, welded products. A blueprint of the workplace layout and its placement within a manufacturing plant is included as an appendix of this work.

Dosažené výsledky česky

V rámci bakalářské práce bylo navrženo robotizované pracoviště pro velké svařence. Pro navržený robot IRB 2400 byly vybrány potřebné periferní zařízení. Dále byly řešeny záležitosti týkající se přípravy polotovarů a manipulace s hotovými svařenci. Po provedení časové analýzy bylo na pracoviště přidáno druhé polohovadlo k zefektivnění výroby.

cizojazyčně

In this Bachelor’s thesis was designed robotic workplace for welding of large weldments. For proposed robot IRB 2400 were selected required peripheries. Issues relating to the preparation raw metals and manipulations with finished weldments were also described. After the worktime analysis second positioner was added to workplace to make work more effective.